********************* معرفی*********************


کشور دموکرات ایران اعتلافی است از اشخاص و گروههایی که برای تحقق بخشیدن به یک دموکراسی واقعی در کشور پهناور و عزیزمان ایران مبارزه میکنند.ما جنبشی داخلی ازمردم و برای مردم میباشیم. ماموریت ما برقراری یک دموکراسی واقعی،متحد کردن تمام نیروهای دموکراتیک تا بنای حکومت قانون،تا تحریک اقتصاد،تا تحت تاثیر قرار دادن روح و قلب و ذهن شما میباشد.ما وقف حقوق بشر،یک دولت دموکراتیک و یک اقتصاد موفق و شکوفا میباشیم.ما به قوانین بین المللی،اعلامیهء جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد احترام میگذاریم.

تلاش برای آزادی نیاز به رهبری، نظم و سازمان دهی دارد.نبرد برای دموکراسی مانند جنگی نظامی ناشی از بد بختی ولی لازم است. این رزم نیازمند استراتژی، طرح و نقشه تاکتیک است. سازمان ما بخشهای مختلفی دارد که شما میتوانید به آنها بپیوندید و یا آنها را مورد حمایت قرار دهید. این بخشها شامل بخشهای اجتماعی، سیاسی، اطلاعاتی ، اقتصادی و عملیاتی است. ما دست تمام افراد و سازمانهایی را که مایلند در این راه با ما شریک شوند را به گرمی میفشاریم. شما میتوانید با پخش و گسترش این مانیفست و قانون اساسی ما در بخش اجتماعی و سیاسی، به ما کمک کنید. بخش اجتماعی ما بر بسط و توسعه ارزشهای دموکراتیک،بسیج مردم، معرفی جبش به دیگران متمرکز است. بخش اقتصادی ما بر جمع آوری منابع مالی برای جنبش تمرکز دارد.بخش دیگر، بخش اطلاعات است که بر جمع آوری اطلاعات متمرکز شده و بخش سیاسی ما بر تاسیس موسسات دموکراتیک و ارائۀ آلترناتیوی دیگر برای جایگزینی این رژیم تمرکز دارد. بخش عملیاتی ما بر دفاع و محافظت سایر شاخه های جنبش برای آزادی و دموکراسی متمرکز است. ما به گرمی کمک و همکاری شما را در بخشهای مالی و سایر بخشها استقبال میکنیم.

شما میتوانید برزندگی جمعیتی بالغ بر 70 میلیون تاثیر بگذارید و تغییر ایجاد کنید. این رژیم تا حد زیادی ضعیف، ترسو و پارانویا است. متاسفانه نیروهای دموکراتیک با هم متحد نشده اند. ما از ایرانیان سراسر دنیا میخواهیم که با هم متحد شده و به هم یاری رسانند. ما مهربانی، هوش و کاردانی مردم ایران را دیده ایم. ما متوجه این امر هستیم که ما ایرانی ها با اینکه خیلی مستقل فکر میکنیم،در مواقع بحران و جنگ میتوانیم با هم متحد شده و یکدیگر را کمک کنیم.شما نیز میتوانید در راه کمک بخود و کشورتان کاری کنید. به خودتان و هم وطنانتان ایمان داشته باشید،احتیاط کنید،به دوستانتان بگویید و برای بوجود آوردن جنبشی برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر کمک کنید.

کشور دموکراتیک ایران خود را ملزم به توسعه و بهبود زندگی ایرانیان میداند. ما هرگز استقلال و منابع طبیعی و منافع ملی خود را زیر پا نمیگذاریم. ما هیچگاه پایبندی خود را به حقوق بشر و دموکراسی زیر پا نمیگذاریم. ما بر آنیم تا حقوق و مزایای نیروهای پلیس و ارتش را به نحو فزاینده ای افزایش دهیم. ما بر آنیم تا برای تمام دانش آموزان و دانشجویان امکان ادامه تحصیل را با فراهم آوردن امکانات آموزشی مهیا کنیم. ما وعدۀ بهبودی اقتصاد، توسعه، شغلهای جدید و افزایش فرصتهای تجاری را میدهیم.
شهروندان ایرانی، زمان ساختن یک کشور بزرگ و کامیاب فرا رسیده است. ما باید تاریخ غنی و باستانی خود را بیاد داشته باشیم. مردم ما بار دیگر به پیشرفتهایی در زمینه های حقوق بشر فن آوری و علوم دست خواهند یافت. مردم ما باید آزاد باشند تا به خود و آیندۀ کشورشان امید داشته باشند. همۀ ما باید برای قدرت عدالت و احسان دعا و مبارزه کنیم تا بر نیروهای اهریمنی چیره شویم. ما باید با امید و میل به دستیابی به رفیعترین قلل افتخار برای میهنمان به سمت آینده حرکت کنیم. زمان پیشرفت و ترقی بوسیلۀ ما در زمینه های هنری و فرهنگی فرا رسیده، پیروزی نزدیک است و تغییر اجتناب ناپذیر است. ما تنها با پیروی از اصول آزادی و حقوق بشر و دموکراسی به قویترین نیروهای قابل تصور مسلح هستیم.
ماموریت ما با شکوه، قلبمان روشن و پیروزیمان آشکار است.

لطفاً مانیفست و قانون اساسی ما را بمنظور آگاهی بیشتر از جزئیات وخط مش و ایدئولوژی و طرح ها و اهداف ما مطالعه فرمایید.

EMAIL: azadi@iran115.org