****************مانیفست کشور دموکراتیک ایران****************


مانیفست کشور دموکراتیک ایران

اصلاح شده و منتشره به تاریخ اول فروردین ماه 1387 خورشیدی

انقلاب هنوز تمام نشده است و ما در شرف آغاز رنسانس مان میباشیم.

این مانیفست در مورد خط مش، اهداف و ایدئولوژی کشور دموکراتیک ایران به بحث و گفتگو می پردازد. همچنین شامل طرحهایی برای تعیین ماهیت و نوع، ساختار و وظایف دولت میباشد.
ما در پی آنیم که دیگران را نیزدر تدابیر وطرحهای خود برای استقرار یک دموکراسی واقعی سهیم نماییم. این مانیفست طرحهای اقتصادی ما را به تصویر میکشد، همچنانکه توجیح ما را در مورد لزوم وقوع حرکتی انقلابی بیان میکند. این مانیفست در مورد نقشه های خیانت آمیز، مافیای ایرانی وجمهوری اسلامی به بحث میپردازد. این مانیفست اعلامیه ای است مبنی بر اعلام جنگ بر علیه قوانین دیکتاتوری، فساد، استبدادو فاشیسم. این مانیفست اتمام حجتی است به رژیم فعلی که یا به سرعت خود را اصلاح کند و یا سرنگون خواهد شد. این پیامی است الهام بخش امید و امیدواری برای مردم ایران. این فراخوانی است برای وارد عمل شدن و متحدشدن شما مردم ایران. در این مانیفست ما الزام و تعهد مطلق خود را به آزادی،دموکراسی و حقوق بشر اظهار میداریم.

کشور دموکرات ایران اعتلافی است از اشخاص و گروههایی که برای تحقق بخشیدن به یک دموکراسی واقعی در کشور پهناور و عزیزمان ایران مبارزه میکنند. ما جنبشی داخلی ازمردم و برای مردم میباشیم. ماموریت ما برقراری یک دموکراسی واقعی، متحد کردن تمام نیروهای دموکراتیک تا بنای حکومت قانون، تا تحریک اقتصاد، تا تحت تاثیر قرار دادن روح و قلب و ذهن شما میباشد. ما وقف حقوق بشر، یک دولت دموکراتیک و یک اقتصاد موفق و شکوفا میباشیم. ما به قوانین بین المللی، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد احترام میگذاریم.

شرایط منحصر به فرد حکومت فعلی ایران، توسل به انقلاب را در حال حاضر توجیه میکند. این حق بدلیل بر قدرت بودن دولتی تبهکار و فاسد که بوسیلۀ انتخابات کنار نمیرود و نیز بخاطر اینکه سیستم فعلی بدلایل مختلف غیر قابل تحمّل شده و نیز بنا به اینکه سیستم جدید پیشنهادی برای مردم راضی کننده تر از سیستم فعلی خواهد بود،وجود دارد.ما بر این اصل که مردم و کشور ایران ولی نعمت حکومت هستند اعتقاد راسخ داریم.کشور ما بوسیلهء حکومت فعلی در خطر نابودی ست و حقوق اساسی مردم زیر پا گذاشته میشود،لذا ملغی کردن این حکومت و قانون اساسی آن ضرورت دارد.

ما مصرانه بر این اصل پا فشاری میکنیم که زندگی ما بر روی زمین،تجربه ای عالی،با شکوه و عظیم است.هر انسانی بر روی زمین حقوق اولیه ای مسلمی دارد که هیچ دولتی یا نیروی پلیس ویا شخصی حق ندارد که انسانی را از چنین حقوقی محروم کند.هر انسانی میبایست در برابر قانون برابر باشد.هر شخص باید زیر چتر حقوق و آزادی قانون اساسی بدون برتری از هر نوع،مانند نژاد، جنسیت، زبان، معلولیت، مذهب، عقاید سیاسی، ملیت یا طبقۀ اجتماعی، ارزشهای فکری، اولویتها، دارایی، محل تولد و مانند اینهاباشد.تمام شهروندان باید حق شرکت در ادارۀ حکومت ایران را داشته باشند،چه بطور مستقیم و چه بطورانتخاب آزادانۀ نماینده. شهروندان حق داشتن ما یملک را چه به تنهایی و چه بطور مشاع را دارند و همچنین حق دارند که آزادانه به هر نقطه نقل مکان کنند. هر شخص حق تفکر، مذهب، تحصیلات، عقیده و سخنرانیِ آزاد را دارد؛ این حق شامل داشتن عقیده ای بدون دخالت است وهمچنین دنبال کردن، دریافت و بیان اطلاعات و عقیده از طریق رسانه ها آزاد میباشد. هر شخص حق دارد که بطور مسالمت آمیزدر انجمن ها و گِرده هم آیی ها شرکت کند ولی هیچکس نباید مجبور به عضویت چنین انجمن ها یا گرده هم آیی هایی شود.هر شهروند حق کار کردن دارد و میتواند شغلش را آزادانه انتخاب کند.شرایط محیط کارش بدلخواه و منصفانه باشد و نیز حق دارد که نسبت به تشکیل و پیوستن به اتحادیه های صنفی که در جهت حمایت از منافعشان میباشد اقدام نماید.هر شخص حق حفاظت از منافع عاید از کار علمی، ادبی و هنریی را که خود پدیدآورندۀ آن است را دارد. تمامی شهروندان حق داشتن زندگی با استاندارد کافی خدمات درمانی و
حداقلی مطلوب برای مواقع بیکاری، بیماری،نقص عضو،سنین کهولت و سایر نقایص امرار معاش را که در پی پیشامدهایی خارج از ارادهء شخص میباشد را دارند. مردم حق دارند که مورد جستجو و ضبط نا معقول ِ خود، منزل، اوراق و سایر متعلقاتشان قرار نگیرند.
در تمامی مراحل حبس و بازداشت، شخص مظنون میبایست توسط دادگاهی عمومی، بدون فوت وقت بوسیلۀ هیئت منصفه ای بی طرف مورد بازخواست قرار گیرد و همچنین میبایست از ماهیت و دلیل اتهام خود نیز مطلع گردد، متهم میبایست با گواهانی که بر علیه اش شهادت داده اند روبرو شود و همچنین او میتواند گواهانی که به نفع او شهادت میدهند را نیز معرفی کند. داشتن وکیل مدافع برای دفاع از خود و داشتن حق ارائه دادخواست به قاضیی مناسب که مواردی چون، قانونی بودن حکم وشرایط نگهداری زندانی را مورد بررسی و بازخواست قرار دهد را دارد. نباید وصیقه های بیش از اندازه یا جریمه های خیلی زیاد، تنبیه هایی غیر معقول یا ظالمانه تحمیل ‏شود.

تعریف ما از دموکراسی چیست ؟ در دورۀ مدرن امروزی بیشتر حکومتها برای اثبات حقانیتشان ادعای دموکراسی دارند. ما معتقدیم که در یک دموکراسی واقعی مردم بالاترین قدرت را دارند. آنها بالاترین شکل قدرت سیاسی میباشند. دموکراسی نیازمند توافق و مصالحه میباشد. مردم با علایق و عقاید مختلف میبایست که خواستار نشستن و گفتگو با یکدیگر باشند. زمانی که کسی عقیده اش را ابراز میکند، میبایست که همچنین به نظرات دیگران گوش دهد حتی اگر دیگران با او مخالف باشند. هر کس حق دارد که آزادانه ابراز عقیده کند. دموکراسی وسیله ایست برای مردم تا رهبرانشان را آزادانه انتخاب کنند و آنها نیز برای سیاستها و رفتارشان نسبت به خدمتگذاری مردم جوابگو باشند. قدرت از مردم به رهبران سیاسی بطور موقت امانت داده میشود. قوانین و خط مشها نیاز به اکثریت دارند ولی حقوق اقلیت نیز بوسیلۀ راه هایی مورد حمایت میباشد. مردم آزادند که نحوۀ ادارۀ دولت را بوسیلۀ رهبران و نمایندگان خود مورد نقد و برسی قرار دهند. دموکراسی میبایست با متعادل کردن قدرت به شخص یا گروهی اجازۀ کنترل دولت را ندهد. برای مثال سه قوۀ قضاییه، مجریه و مققننه باید بطور مستقل عمل کنند و همچنین پاسخگوی شهروندان کشور باشند. در یک دموکراسی واقعی، انتخابات باید در زمانهایی معین و منظم همانطور که در قانون اساسی آمده است انجام شود. تمام احزاب و گروه ها و کاندیدها باید از حق مبارزات انتخاباتیِ آزاد برخوردار باشند تا اینکه بتوانند پیشنهادهایشان را به رأی دهندگان هم بطور مستقیم و هم از طریق رسانه ها ارائه دهند. رأی دهندگان باید قادر به شرکت در انتخابات در محیطی محرمانه و بدون ترس و زور باشند. همچنین برای انتخابات، به اشخاص مستقل و بیطرف که بر انتخابات و شمارش آرا بمنظور اطمینان از اینکه تمام مراحل انتخابات در فضایی سالم وخالی از فساد و زور و تقلب انجام گیرد، میباشیم.

ایران کشوری آزاد، مستقل، غیر قابل تقسیم و تجزیه میباشد. شکل حکومت آن دموکراسی است که بوسیلۀ مردم در قانون اساسی بتصویب رسیده است. مردم ایران باید قدرت و آزادی ایجاد ، اصلاح یا تغییر قانون، قانون اساسی و یا نمایندۀ انتخابی خود را در زمانهایی که لازم بدانند رااز طریق پروسه های دموکراتیک که از فساد و دخالت بدور میباشد را دارا باشند.حقوق بشر،حق رأی و حق مشارکت در پروسه های سیاسی آزادیهایی هستند که هیچ حکومتی نباید از هیچ شهروندی دریغ کند. حکومت قانون و جدایی کامل سه قوه برای ضمانت موفقیت، پایداری و جلوگیری از فساد آن لازم است.

ما معتقدیم که وظایف اولیه حکومت عبارتند از محافظت کشور از تجاوزات خارجی و تخطی های داخلی است تا بطور کامل از حقوق اولیۀ انسان حمایت کند تا اینکه یک اقتصاد آزاد وباز را مانند تجارت خصوصی مورد نشویق و حمایت خود قرار دهد. تا اینکه بالاترین کیفیت منابع تحصیلی را ترویج دهد و کیفیت خدمات درمانی را به بالاترین سطح ممکن برسانند تا بطور پیوسته با شهروندان در پی بهبود زیر ساختهای فیزیکی، تکنولوژیکی و اقتصادی کشور باشد.وظیفۀ اجرای قانون اساسی و تمام قوانین که بوسیلۀ شهروندان ایران یا نماینده های منتخب تصدیق شده اند را بدوش بکشد.

اقتصاد میبایست که بر پایۀ اصول داد و ستد آزاد بنا نهاده شده باشد و هدفش توسعۀ اقتصادی و بالا بردن استاندارد های زندگی و کامیابی تمام شهروندان ایرانی است. قوانین حفاظت از اموال عمومی، اداره کردن آنها، شرایط و دسترسی عموم و
محدودیت هایی که دسترسی به آنها میبایست از طریق قوۀ مقننه تعیین شود. مردم باید بابت نگه داری و بهره برداری مناسب از این منابع مطمئن باشند. همچنین مردم باید نسبت به اینکه این نگهداری و بهره برداری ازمنابع طبیعی درست وبر طبق اصول و ارزشهای داد ستد آزاد، امنیت واقتصاد ملی باشد مطمئن باشند. تمام موسسات خیریه، مذهبی و آموزشی و سایر بنگاه های غیر انتفاعی باید معاف از مالیات باشند. بودجه های عمومی، وام و بیمۀ وام باید برای شهروندان و تجار و برای کمک به شغلهای جدید و ضعیف، دانشگاهها، پروژه های تحقیقاتی و اکتشافات فضایی و یا برای هر نوع فعالیت دیگری که بوسیلۀ قوۀ مقننه تعیین شده در دسترس باشند.

به نظرمی آید که نیروهای طرفدار دموکراسی به سه گروه اصلی شامل :1- اصلاح طلبان 2- جمهوری خواهان 3-طرفداران پادشاهی مشروطه تقسیم شده اند. ما از تمام گروههایی که از بدنبال ایجاد یک دموکراسی واقعی هستند حمایت میکنیم. ما ترجیح میدهیم تا به یک پادشاهی مشروطه فکر کنیم تا یک پادشاهی انتخابی و همینطور ما ترجیح میدهیم که به یک جمهوری اسلامی اصلاح شده بعنوان یک حکومت سمبلیک رهبران مذهبی بیندیشیم.اگر حکومت سمبلیک رهبران مذهبی و یا پادشاهی انتخاباتی بوسیلۀ مردم انتخاب شد، پادشاه یا رهبر مذهبی منتخب باید محافظ قانون اساسی، تسهیل کنندۀ بین سه قوه، سفیر کبیر و همچنین او سمبل کشور و اتحاد مردم است و صاحب این قدرت، قدرت خود را از خواست مردم کسب کرده است. مهم نیست که چه نوع حکومتی بوسیلۀ مردم انتخاب شود، بلکه ما معتقدیم مسئلۀ مهم این است که رهبران باید آزادانه انتخاب شوند و منسب خود را برای مدت محدودی داشته باشند.

ماهیت حکومتی که ما از آن پشتیبانی میکنیم یک دموکراسی واقعی است که به حقوق بشر و حکومتقانون احترام میگذارد.برای جنبش ما تا زمانیکه کشور بصورت دموکراتیک اداره شود، فرقی ندارد که مردم حکومت سمبلیک رهبران مذهبی را انتخاب کرده اند یا جمهوری و یا یک سیستم سلطنتی انتخاباتی را. ما معتقدیم که چه حکومت نمادین رهبران دینی یا پادشاهی انتخاباتی سطوحی از پیوستگی تاریخی کشور ما را بطن خود دارند و ارائه دهندۀ نمادهایی خاص هستند که مشخصات منحصر بفرد ایران را بدنبال دارند. ما قانون اساسی برای ایران پیشنویس کرده ایم که میتواند هم برای یک سیستم سلطنتی انتخاباتی به کارآید و هم برای یک جمهوری . این قانون اساسی سازمان ما را کنترل میکند و همچنین میتواند یک کشور آزاد و کامیاب را کنترل کند.لطفاً این قانون اساسی را بمنظور آشنایی و شناخت بیشتر آن مطالعه فرمایید. ما معتقدیم که شاخصهای حکومت با توجه به اینکه این انقلاب چطور پیش میرود شکل گیرد.برای مثال اگر اصلاحاتی عمده در این رژیم شکل گیرد ساده ترین و منطقی ترین تحول، تغییر شکل این رژیم به یک حکومت نمادین رهبران مذهبی است. در غیر این صورت این مردم خواهند بود که شکل حکومت دموکراتیک را از طریق یک همه پرسی عمومی انتخاب می نمایند.

ما معتقدیم که خداوند خداوند نیازی به سیاست ندارد. برای هزاران سال آخوندها در ایران قدرت معنوی داشتند که فرای قدرت این دنیا بود. زمانیکه آنها صحبت میکردند، مردم به آنها گوش فرا میدادند ولی امروز بیشتر مردم معتقدند که هر چیزی که آنها میگویند برای مقاصد سیاسی آینده شان میباشد.شهروندان اعتقادشان را به آخوندها و حکومت از دست داده اند.آخوندها قدرت معنوی شان را از دست داده اند.ما معتقدیم که اگر آخوندها خواهان بدست آوردن دوبارۀ قدرت معنویشان هستند، باید ادارۀ کشور را بدست مردم و سیاستمداران آنها بسپارند. ما معتقدیم که اگر ملا ها بر مسائل مذهبی تمرکز کنند،تاثیر بیشتری خواهند داشت. اگرآنها واقعاً از طرف خداوند هستند یا نمایندگانی از سوی خدا بر زمین اند، چرا آنها زبان منتقدانشان را میبندند و آنها را مورد شکنجه قرار میدهند و میکشند. ما معتقدیم که مذهب امری خصوصی، شخصی و مقدس است.

مردم این رژیم را حکومت معدودی از اغنیا و ثروتمندان، فاشیستها یا چیزی شبیه مافیا میدانند. فساد و پارتی بازی وسیعی در کشور وجود دارد. حلقه ای بسته از قدرت در گروه کوچکی از خویشان و بستگان قدرتمندان وجود دارد. عدۀ کثیری از مردم معتقدند که رهبران این رژیم مذهبی نبوده و به خداوندهم اعتقاد ندارند. مردم این باورند که این رژیم مذهب را مورد سوء استفاده قرار داده و مجرمانی با قدرت سیاسی هستند. اخیراً با اینکه در آمدهای نفتی به حد بی سابقه ای رسیده، با این حال مردم ایران در رنج هستند. بسیاری میگویند که این مافیای ایرانی، این سندیکای سازمان یافتۀ تبهکار، قلبها و مغزهای ما را از طریق برداشتهای اشتباه از مذهب و عدم توجه به زندگی مردم و آیندۀ بچه ها و کشور ما را به گروگان گرفته اند. بسیاری میگویند که این رژیم هیچوقت به اصول قرآن و اسلام وفا دار نبوده است و حتی به سوی قوانین پیش از اسلام پس رفت کرده است و این کاملاً مخالف ان چیزی است که در زمان فروپاشی رژیم قبلی بوسیلۀ مردم طلب میشد. ما در پی سرزنش هیچ فردی نیستیم. همۀ ما میبایست که به پاکی و نجابت انساتها اعتقاد داشته باشیم . نیروهای خیر و شردر نهاد تمام انسانها بطور بالقوه وجود دارد. متاسفانه پول، قدرت و ترس میتوانند حقیقت را منحرف کنند. ما معتدیم که عدم توازن قدرت در قانون اساسی باعث ایجاد حکومتی مطلق گرا، ظالم و ضد اسلام شده است که با نادیده گرفتن حقوق بشر، دموکراسی و آزادی مردم ایران باعث به نابودی کشاندن ارزش پول ما شده است، فقر را افزایش داده و قدر و قیمت ما را در چشم جهانیان پایین آورده است.

ما این نصیحت و اخطار رابه رهبران این رژیم داریم که
سیستم شان را بسمت یک سیستم سمبلیک رهبران مذهبی اصلاح کنند و سوق دهند و جمهوری اسلامی را با قدمهایی خیلی ساده حفظ کنند. قبل از هر چیز ولی فقیه باید قدرت اجرایی اش را به رئیس جمهور منتقل و خودش مثل یک سمبل عمل کند. دوم کاندیدها نباید از شرکت در انتخابات منع شوند. سوم شورای نگهبان را در مقام بالای مجلس بگمارند و اجازه دهند که اعضاء آن بوسیلۀ مردم انتخاب شوند. شورای نگهبان باید 2 نماینده از هر استان داشته باشد. زمان برای این رژیم در حال گذر است و هر چه بیشتر مردم را تحت فشار قرار دهید، کشور بیشتر از دستتان سُر میخٌرد. لطفاً این مسائل را درک و قبول کنید که تا دیرنشده، تغییرات سریعی در سیستم بدهید.

ما از نظانیان، کارمندان دولت و تمام اقار جامعه میخواهیم که از پشتیبانی این سیستم فاسد و معیوب، دروغها، نقشه های خیانت آمیز و واقعیتهای سیاسی کِذبی که این رژیم میخواهد شما به آنها اعتقاد داشته باشید دست بر دارید. هر رزمندۀ راه آزادی در ایران بوسیلۀ این رژیم متهم به جاسوسی برای خارجی ها است. بسیاری از مردم امیدشان را از دست داده اند و معتقده اند که حتی اگر این سیستم هم عوض شود، حکومت دیکتاتوری بدی جایگزین آن میشود. ما
شنیده ایم که مردم میگویند، این سازمان اطلاعات و امنیت ایالات متحده و یا انگلیسیهاهستند که این رژیم را بر قدرت نگه داشته اند. در واقع نه قدرتهای خارجی و نه این رژیم است که بر ما ستم روا میدارد، بلکه بودن تحت این ظلم و ستم فقط ناشی از مطیع و تسلیم بودن، ترس و فقدان اعتماد به نفس خود ماست که بین ما و آزادی فاصله انداخته است. ادامۀ حکومت این دولت فقط برای این است که ما به آنها اجازه میدهیم تا باقی بماند. آنها سعی میکنند تا طریق ایجاد رعب و وحشت بوسیلۀ شکنجه، کشتن ما را بترسانند. آنها فکر میکنند که ما حیوان هستیم وباید رام شویم. آنها میخواهند که شما ساکت و آرام و نا امید به کناری ایستاده و خودشان منابع طبیعی کشور را غارت کنند. آنها شما را گرسنه نگه میدارند تا شما فقط به سیر کردن شکم خود وخانوادۀ تان فکر کنید. آنها با توسل به زور، سعی دارند میل شما را به آزادی فرو نشانند. این رژیم خواهان آن است که شما باور داشته باشید فاقد هر گونه توانایی هستید. هر کس در جهان من جمله شما توانایی ایجاد تغییر در دنیا را بطور بالقوه دارد. هیچ حکومتی بدون رضایت و همراهی مردم نمیتواند کار کند. رژیم سابق ایران نیز که یکی از قویترین نیروهای نظامی را در خاورمیانه بود، به این دلیل که مردم تصمیم گرفتند و تشخیص دادند که زمان تغییر فرا رسیده است، سرنگون شد. زمان به رسمیت شناختن قدرت مردم ومهمتر از آن تصدیق قدرت و توانایی های شما فرا رسیده است.

انقلاب و تغییر هیچ وقت آسان نیست. ما باید جرأت و جسارت ایستادن و جنگ برای ارزشها و اعتقاداتمان را پیدا کنیم. ما باید اعتقاد داشته و فداکاری کنیم، ما باید زندگی بهتری برای خانواده و بچه هایمان پدید آوریم. اگر ما پایه های کشور را درست نکنیم، بطور قطع کشور فرو خواهد شکست. روشنفکران و تحصیل کرده- ها و بچه هایمان تنها در این فکرند که چگونه به کشورهای خارجی فرار کنند. استانداردهای زندگی شما در حال زوال است، هزینه های غذا و زندگی شما پیوسته در حال گران شدن است. افرادی که بر مسند قدرت تکیه دارند مشغول غارت منابع طبیعی ما هستند و ما فقط بیشتر از دیروز رنج خواهیم برد.

شما میتوانید برزندگی جمعیتی بالغ بر 70 میلیون تاثیر بگذارید و تغییر ایجاد کنید. این رژیم تا حد زیادی ضعیف، ترسو و پارانویا است. متاسفانه نیروهای دموکراتیک با هم متحد نشده اند. ما از ایرانیان سراسر دنیا میخواهیم که با هم متحد شده و به هم یاری رسانند. ما مهربانی، هوش و کاردانی مردم ایران را دیده ایم. ما متوجه این امر هستیم که ما ایرانی ها با اینکه خیلی مستقل فکر میکنیم، در مواقع بحران و جنگ میتوانیم با هم متحد شده و یکدیگر را کمک کنیم. شما نیز میتوانید در راه کمک بخود و کشورتان کاری کنید. به خودتان و هم وطنانتان ایمان داشته باشید، احتیاط کنید، به دوستانتان بگویید و برای بوجود آوردن جنبشی برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر کمک کنید.

تلاش برای آزادی نیاز به رهبری، نظم و سازمان دهی دارد.نبرد برای دموکراسی مانند جنگی نظامی ناشی از بد بختی ولی لازم است. این رزم نیازمند استراتژی، طرح و نقشه تاکتیک است. سازمان ما بخشهای مختلفی دارد که شما میتوانید به آنها بپیوندید و یا آنها را مورد حمایت قرار دهید. این بخشها شامل بخشهای اجتماعی، سیاسی، اطلاعاتی ، اقتصادی و عملیاتی است. ما دست تمام افراد و سازمانهایی را که مایلند در این راه با ما شریک شوند را به گرمی میفشاریم. شما میتوانید با پخش و گسترش این مانیفست و قانون اساسی ما در بخش اجتماعی و سیاسی، به ما کمک کنید. بخش اجتماعی ما بر بسط و توسعه ارزشهای دموکراتیک، بسیج مردم، معرفی جبش به دیگران متمرکز است. بخش اقتصادی ما بر جمع آوری منابع مالی برای جنبش تمرکز دارد. بخش دیگر، بخش اطلاعات است که بر جمع آوری اطلاعات متمرکز شده و بخش سیاسی ما بر تاسیس موسسات دموکراتیک و ارائۀ آلترناتیوی دیگر برای جایگزینی این رژیم تمرکز دارد. بخش عملیاتی ما بر دفاع و محافظت سایر شاخه های جنبش برای آزادی و دموکراسی متمرکز است. ما به گرمی کمک و همکاری شما را در بخشهای مالی و سایر بخشها استقبال میکنیم.

ما از نظامیان و کارمندان حکومت میخواهیم که دست از حمایت این رژیم فاسد و منحرف بردارند. ما باید آنها را از لحاظ اقتصادی ورشکسته کنیم و از هر نوع همکاری با آنها دست بکشیم. اگر شما آنها را حمایت نکنید، آنها نمیتوانند بر قدرت باقی بمانند. در آغاز کار راه های زیادی برای شما وجود دارد که مقصود خود را آشکار نکرده و در معرض خطر قرار نگیرید. برای مثال مطلع کردن مردم از عملیات پلیسی، عدم شناسایی محل یا دستگیری رزمندگان راه آزادی، تیر اندازی نکردن یا نزدن و شکنجه نکردن زندانیان و معترضان. اطلاع ما فوق از اطلاعات اشتباه، فراهم کردن اطلاعات برای جنبش، مطلع کردن رسانه ها بطور ناشناس از فساد و نقص حقوق بشرتوسط حکومت و حکومتیان، کمک به زندانیان راه آزادی برای فرار، خرابکاری در قسمتهای استخراج و پالایش یا حمل و نقل و تجهیزات نفتی، خرابکاری در قسمتهای حمل و نقل و تجهیزات نظامی.

یکی از اولین قدمهایی که هر کس میتواند در آن شریک شود، ایجاد
شبکه ای ارتباطی است که این شبکه به ما اجازه میدهد تا منابع را بسیج کرده، استراتژیها را ایجاد و از پشت پرده به عمل بپردازیم. برای مثال ساختن یک ساختمان هرمی شکل را که پایه های محکمی دارد را در نظر بگیرید. به هر عضو یک شمارۀ تراز در شبکه داده میشود. اعضاء تراز شماره 1 نسبت به اعضای تراز شمارۀ 2 تازه جدید ترند. اعضاء تراز شمارۀ 2 نسبت به اعضاء ترازشمارۀ3 جدید ترند و این روند تا جاییکه هرم به یک ساختار بزرگ و قوی تبدیل شود ادامه میابد. اگر شما نیز علاقمندید که در شبکۀ ارتباطی ما کمک کنید، لطفاً چند گام سادۀ زیر را دنبال کنید:

گام اول بسمت آزادی رسیدن به این واقعیت است که شما از راههای قدیمی خسته شده ایدو زمان ایجاد تغییر فرا رسیده است.

گام دوم- از طریق شخصی که این مانیفست را به شما داده است ارتباط برقرار کنید، او به شما شمارۀ ترازی در شبکه میدهد.

کام سوم- پنج نفر از دوستان یا افراد فامیلتان را که به آنها اعتماد دارید، به جنبش دعوت کنید. مانیفست را به آنها جهت مطالعه در اختیارشان بگذارید و انها را از اهمیت ایجاد شبکۀ ارتباطی مطلع سازید. شماها باید طوری بهم نزدیک باشید که در هر شرایطی بتوانید با هم در تماس باشید. زمانیکه انها آمادگی خود را جهت عضویت اعلام کردند، به آنها یک شمارۀ عضویت ( یک رقم بالاتر از آنچه خودتان دارید ) اختصاص دهید

گام چهارم- بمنظور گسترش شبکه از هر کدام از اعضاء سلولتان بخواهید که همین روند را تکرار کنید و از آنها بخواهید که به ساخت و گسترش شبکه بوسیلۀ خواندن و کپی کردن مانیفست و دعوت 5 عضو جدید برای تراز بعدی ادامه دهند. هویت اعضاء جدید را برای هیچ کس حتی آنهایی که همدیگر را میشناسند نیز فاش نکنید.

گام پنجم- زمانیکه کسی را به عضویت شبکه در آوردید، برای انتقال و درخواست اطلاعات از سطوح مختلف از طریق شبکه آماده باشید. اگر شما هم اکنون در شبکه عضو هستید و کسی به شما به منظور دعوت مبنی بر عضویت نزدیک شد، عضویت خود را تصدیق نکنید و خیلی ساده به آنها بگویید که علاقه ای به عضویت ندارید. این احتیاط ها جنبش را از نفوذ و کارشکنی مصون میدارد.

این پروسۀ ایجاد شبکۀ ارتباطی خیلی ساده، موثر و قوی است.اگر شما به بسط و توسعۀ این شبکۀ اجتماعی کمک کنید، ما قادر خواهیم بود تا جمعیتی بالغ بر 48 میلیون نفر را در بر بگیریم. برای مثال

5 X 5 X 5 X 5 X 5 X 5 X 5 X 5 = 48 825 125

کشور دموکراتیک ایران خود را ملزم به توسعه و بهبود زندگی ایرانیان میداند. ما هرگز استقلال و منابع طبیعی و منافع ملی خود را زیر پا نمیگذاریم. ما هیچگاه پایبندی خود را به حقوق بشر و دموکراسی زیر پا نمیگذاریم. ما بر آنیم تا حقوق و مزایای نیروهای پلیس و ارتش را به نحو فزاینده ای افزایش دهیم. ما بر آنیم تا برای تمام دانش آموزان و دانشجویان امکان ادامه تحصیل را با فراهم آوردن امکانات آموزشی مهیا کنیم. ما وعدۀ بهبودی اقتصاد، توسعه، شغلهای جدید و افزایش فرصتهای تجاری را میدهیم.
شهروندان ایرانی، زمان ساختن یک کشور بزرگ و کامیاب فرا رسیده است. ما باید تاریخ غنی و باستانی خود را بیاد داشته باشیم. مردم ما بار دیگر به پیشرفتهایی در زمینه های حقوق بشر فن آوری و علوم دست خواهند یافت. مردم ما باید آزاد باشند تا به خود و آیندۀ کشورشان امید داشته باشند. همۀ ما باید برای قدرت عدالت و احسان دعا و مبارزه کنیم تا بر نیروهای اهریمنی چیره شویم. ما باید با امید و میل به دستیابی به رفیعترین قلل افتخار برای میهنمان به سمت آینده حرکت کنیم. زمان پیشرفت و ترقی بوسیلۀ ما در زمینه های هنری و فرهنگی فرا رسیده، پیروزی نزدیک است و تغییر اجتناب ناپذیر است. ما تنها با پیروی از اصول آزادی و حقوق بشر و دموکراسی به قویترین نیروهای قابل تصور مسلح هستیم.
ماموریت ما با شکوه، قلبمان روشن و پیروزیمان آشکار است.

پاینده ایران
حامی مردم ایران
کشور دموکراتیک ایران

EMAIL: azadi@iran115.org

Comments

کس شعر نگو

By Anonymous (not verified)

Hello,
We have your letter gelesen.wir are delighted that such a movement in the United States, boasting only question is, as you can from abroad, a emokratische government in Iran realisieren.Für us it is a big question. Nobody knows you in the Iran.Sie can achieve something then if the Iranian people see it. just like Mousavi, or Karubi. ect .. On 13.Aban and in the days after that we are intercepting the shots and not you. A democratic regime is for the U.S. and EU are very unwillkommen.Sie see how East and West try to keep Ahmadinejad and his regime to maintain stability.
The story of atomic energy and atomic bomb is a game in which they divert this movement wollen.zum example, did you know that the fault was in the war between Iran and Iraq, the Russians. thereafter, the U.S. and EU are gekommen.Lieber friend, the industrial countries have no morals. For them, the moral is one Fremdwort.Barak Obama is president, therefore, became that usa will move closer to Iran, but they do not want a new Government. Therefore, it is in the last few days, lots of talks between U.S., EU, Russia and Israel, with Iranians
instead. We are faced with two problems in Iran, a time Kamenei and abroad. If you want to help us in Iran, then please commit themselves against such a policy, which we intend to stay in Iran.
The problem with Ahmadinejad, we can get under control, but the problem with foreign countries, you can now make your contribution. The Iranian student Army (ISA), Army18Tir isairstar@yahoo.com

By Anonymous (not verified)

Hello,
We have read your letter. We are very pleased that it is a movement in the United States. The only question is, as you can from abroad, to realize a emokratische government in Iran. For us it is a big question. Nobody knows you in Iran. You can then get something, if the Iranian people see it. just like Mousavi, or Karubi. ect .. On 13.Aban and in the days after that we are intercepting the shots and not you. A democratic regime is for the U.S. and EU and russia very unwelcome. You can see how the East and West try to keep Ahmadinejad and his regime to maintain stability.
The story of atomic energy and atomic bomb is a game which they want to divert this movement. For example, did you know that the debt was in the war between Iran and Iraq, the Russians. then came to the U.S. and EU. Dear friend, the industrialist countries have no morals. For them, morality is a foreign word. Barak Obama become president, therefore, that usa will move closer to Iran, but they do not want a new Government. Therefore, it is in the last few days, lots of talks between U.S., EU, Russia and Israel, with Iranians
instead. We are faced with two problems in Iran, a time Kamenei and abroad. If you want to help us in Iran, then please commit themselves against such a policy, which we intend to stay in Iran.
The problem with Ahmadinejad, we can get under control, but the problem with foreign countries, you can now make your contribution. The Iranian student Army (ISA), Army18Tir

By Anonymous (not verified)

Hello,

We have problems getting in the first letter with the translation program.
some words are wrong in the first letter. Please read only the second letter.

Tank you..-

ISA IRAN

By Anonymous (not verified)