کشور دموکرات ایران اعتلافی است از اشخاص و گروههایی که برای تحقق بخشیدن به یک دموکراسی واقعی در کشور پهناور و عزیزمان ایران مبارزه میکنند.ما جنبشی داخلی ازمردم و برای مردم میباشیم. ماموریت ما برقراری یک دموکراسی واقعی،متحد کردن تمام نیروهای دموکراتیک تا بنای حکومت قانون،تا تحریک اقتصاد،تا تحت تاثیر قرار دادن روح و قلب و ذهن شما میباشد.ما وقف حقوق بشر،یک دولت دموکراتیک و یک اقتصاد موفق و شکوفا میباشیم.ما به قوانین بین المللی،اعلامیهء جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد احترام میگذاریم.

لطفاً مانیفست و قانون اساسی ما را بمنظور آگاهی بیشتر از جزئیات وخط مش و ایدئولوژی و طرح ها و اهداف ما مطالعه فرمایید.

Our mission is to establish a true democracy; to unite all democratic forces; to establish the rule of law; to stimulate the economy; and to inspire your spirit, heart & mind! We are dedicated to the realization of a democratic government, a prosperous economy, and equality for all Citizens. We respect international law, the Universal Declaration of Human Rights, and the United Nations Charter/

Democratic nation of Iran

.وب سایت ما در حال باز سازی میباشد
ما در پی داوطلبانی افتخاری، مترجم، مدیر وب سایت برای توسعۀ وب سایتمان میباشیم. این وب سایت نقطۀ شروعی برای بحث و گفتگو و استراتژی هایی برای ایجاد ارتباط فی ما بین اعضا برای توسعۀ یک دموکراسی واقعی درایران است. ما برای آزادی، حقوق بشر و دموکراسی مبارزه میکنیم.ما قصد داریم که گامهایی بلند در جهت بدست آوردن اهدافمان برداریم.لطفاً مقدمه و مانیفست مارا جهت آگاهی بیشتر از ایدئولوژی، خط مش واهداف ما مطالعه فرمایید. تمامی نظرات شما محترم اند.لطفاًاز وب سایت مابطور مرتب دیدن فرمایید.

We want democracy in Iran! What type of system for governing should Iran have?

Subscribe to کشور دموکراتیک ایران  - Democratic Nation of Iran RSS