Democratic nation of Iran Sticky

.وب سایت ما در حال باز سازی میباشد
ما در پی داوطلبانی افتخاری، مترجم، مدیر وب سایت برای توسعۀ وب سایتمان میباشیم. این وب سایت نقطۀ شروعی برای بحث و گفتگو و استراتژی هایی برای ایجاد ارتباط فی ما بین اعضا برای توسعۀ یک دموکراسی واقعی درایران است. ما برای آزادی، حقوق بشر و دموکراسی مبارزه میکنیم.ما قصد داریم که گامهایی بلند در جهت بدست آوردن اهدافمان برداریم.لطفاً مقدمه و مانیفست مارا جهت آگاهی بیشتر از ایدئولوژی، خط مش واهداف ما مطالعه فرمایید. تمامی نظرات شما محترم اند.لطفاًاز وب سایت مابطور مرتب دیدن فرمایید.

What should be the afficial flag for Democratic nation of Iran?

Dec
12
Posted By admin read more

We want democracy in Iran! What type of system for governing should Iran have?

Jul
23
Posted By admin read more
Subscribe to کشور دموکراتیک ایران  - Democratic Nation of Iran RSS